- Alle medewerkers zijn lid van de stichting. 
- Nieuwe medewerkers moeten 12 jaar en ouder zijn en zorgen dan zelf voor begeleiding van een volwassene, 14 jarigen worden normaal toegelaten en kunnen zonder begeleiding meedoen  Van een ieder wordt een verantwoordelijke houding verwacht m.b.t. eigendommen van de stichting en van alles dat  ter beschikking is gesteld .
 - Tijdens activiteiten van SES wordt een actieve, maar vooral kindvriendelijke houding van deelnemers verwacht. Houd er rekening mee dat je ten allen tijde ten dienste bent van de gemeenschap/gemeente. 
- Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de Nederlandse wet. Bij niet nakomen van deze afspraak ligt de verantwoording volledig bij de deelnemer zelf en draagt de SES geen verantwoording. 
- Beslissingen worden uitsluitend genomen door het bestuur of vooraf door het bestuur aangewezen personen. Doe dus geen uitspraken die je niet waar kunt maken naar anderen en zorg ervoor dat je weet bij wie je zo nodig terecht kunt met vragen. 
- We verwachten dat je de aanwijzingen van het bestuur en aangewezen medewerkers te allen tijde opvolgt 
- Alle medewerkers van SES dragen (onzichtbaar) tijdens activiteiten een badge van de stichting en kunnen deze dus te allen tijde tonen aan officiële instanties. 
- We verwachten van alle medewerkers dat uitsluitend Algemeen Beschaafd Nederlands wordt gesproken.. (Tijdens het spelen van een rol is het daarbij behorende taalgebruik uiteraard toegestaan) Grof, of beledigend taal gebruik wordt nooit geaccepteerd en zal leiden tot opheffing van de samenwerking.
- Gezien het feit dat we een voorbeeldfunctie hebben (zeker voor kinderen) is het niet toegestaan om tijdens activiteiten van SES te roken, alcohol en / of stimulerende / verdovende middelen te gebruiken of jezelf agressief te gedragen. 
- We verwachten dat een ieder ruim op tijd aanwezig is op de afgesproken plaats en zich meldt bij de verantwoordelijke uitvoerende.
- Het gebruik / bij je dragen van een mobiele telefoon tijdens activiteiten niet toegestaan behalve voor de uitvoerend leidinggevende(n). 
- Veiligheid staat hoog in ons vaandel, gedraag je hiernaar. Let dus ook op de veiligheid van jezelf, je collega-medewerkers maar zeker ook die  van de omstanders.  Het bestuur is tijdens activiteiten verantwoordelijk voor de medewerkers, zorg er dus voor dat ten allen tijde duidelijk is waar een ieder zich bevindt, oftewel: tijdens een activiteit worden er geen “uitstapjes” gemaakt naar derden. 
- Voor en na een activiteit meldt een ieder zich aan / af bij de uitvoerend verantwoordelijke en deze meldt zichzelf als eerste/laatste  aan/af bij de opdrachtgever(indien aanwezig). 
- Aan het einde van een activiteit dient een ieder mee te helpen met opruimen / schoonmaken tenzij hier VOORAF duidelijke afspraken over gemaakt zijn met het bestuur / verantwoordelijke uitvoerenden. 
- Een ieder verlaat na een activiteit schoon de locatie tenzij hier VOORAF duidelijke afspraken over gemaakt zijn met het bestuur / verantwoordelijke uitvoerenden. 
- Het is niet toegestaan om eigendommen van de stichting, zoals pakken e.d.) te gebruiken voor privé en/of commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van het bestuur. 
- In geval van meningsverschillen beslist ten allen tijde het bestuur. 
- Het bestuur behoudt zich het recht dat, bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement, de samenwerking zonder opgaaf van redenen te beëindigen. 
Back to Top