A. TOEPASSELIJKHEID
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten van de Stichting Evenementen Sliedrecht, hierna te noemen SES.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met SES een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze,diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
3, Onder SES wordt in deze voorwaarden verstaan: personen die zich ten opzichte van SES beschikbaar stellen voor het geven van een optreden en/of werkzaamheden.
4. onder optreden worden tevens de pauzes verstaan.
5. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met opdrachtgever of SES zijn overeengekomen.
6. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden –waar ook vermeld- wordt niet aanvaard, behoudens in het geval SES schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.

B. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen en offertes van SES, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van de vertegenwoordigers zijn vrijblijvend.
2. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien, en nadat een opdracht schriftelijk door een daartoe namens SES bevoegde is bevestigd
4. SES is bevoegd ter uitvoering van haar diensten, aanvragen en/of opdrachten, derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan opdrachtgever.
5. SES is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van de overeenkomst door betaling van een voorschot van 50%.
6. Indien opdrachtgever dit voorschot niet binnen de door SES gestelde termijn heeft voldaan, is SES gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten voortvloeiende uit het bepaalde in artikel H.

C. VERPLICHTINGEN SES
1. Ses is verplicht de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen.
2. SES draagt er zorg voor met een goed onderhouden voertuig zich te vervoeren van en naar een optreden. Indien door pech of welke oorzaak dan ook, waaronder filevorming, ernstige vertraging optreedt, dient SES onmiddellijk de opdrachtgever te informeren. Indien de opdrachtgever op dat moment niet bereikbaar is, dient SES onmiddellijk de locatie van optreden te informeren omtrent aard en duur van de vertraging (indien mogelijk).
3. SES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door overmacht.

D. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever verstrekt SES per contractuur en medewerker ten minste één consumptie.
2. De opdrachtgever dient te zorgen voor een deugdelijke geluidsinstallatie. In dien niet aanwezig kan SES dit voor meerprijs verzorgen. Opdrachtgever moet dit 1 week voor de uitvoering schriftelijk of per email melden.
3. De opdrachtgever dient alle gegevens die betrekking hebben op het optreden minimaal 1 week voor aanvang per mail of post door te geven. Met betrekking op Sinterklaasfeesten kunnen dit gegevens van de kinderen zijn die op het feest aanwezig zijn. Mochten deze gegevens ontbreken mag SES het bezoek weigeren of een aangepast programma bieden. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de gage aan SES.
3a. Er dient door de opdrachtgever schriftelijk en/of per mail aangegeven te worden waar het feest/bezoek plaats vindt.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de plaats, locatie, waar het optreden plaatsvindt.
Opdrachtgever staat er voor in dat er niet meer personen op de locatie worden toegelaten dan volgens de plaatselijke brandweer- of andere overheidsvoorschriften zijn toegestaan.
5. Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijke, afsluitbare en verwarmde kleedruimte voor SES. De kleedruimte dient te zijn voorzien van een spiegel, tafel, stoelen en stromend water.
6. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de artistieke prestaties en de werkwijze van SES. SES kan eisen dat de zaallichten worden gedoofd en de uitgifte van consumpties wordt gestaakt tijdens zijn optreden.
7. De plaats waar SES optreedt, dient per auto bereikbaar te zijn, parkeerruimte dient maximaal 30 meter van de locatie verwijderd te zijn. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. In dien de afstand groter is en/of hindernissen zoals trappen genomen dienen te worden, licht opdrachtgever SES onmiddellijk in. SES kan tevoren aangeven dat hulp nodig is van opdrachtgever. In dit geval verzorgt opdrachtgever deze hulp.
Indien opdrachtgever nalaat te voldoen aan de in dit lid genoemde verplichtingen, kan dat reden tot annulering, echter met behoud van gage, zijn.
8. SES heeft per 1.30 uur recht op tien minuten pauze.

E. PRIJZEN
1. Alle prijzen van SES zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van de aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van (hulp-)materialen, vervoerskosten, verhoging wettelijke afdrachten, assurantiepremies of valutakoersen sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is SES gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.
3. SES heeft niets te doen met afdrachten van loonbelasting daar zij werkt met vrijwilligers.

F. AFNAME
Opdrachtgever is verplicht een door SES uitgevoerde opdracht terstond na gereedkoming af te nemen. Indien de werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van advies, dan worden deze geacht direct te zijn afgenomen.
2, In elk geval heeft SES aan haar leveringsplicht voldaan zodra SES haar opdracht heeft uitgevoerd en eenmaal aan de opdrachtgever heeft aangeboden.
3. Opdrachtgever verplicht zich jegens SES tot alle noodzakelijke medewerking voor een juiste nakoming van de opdracht.

G. WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST
1. In het geval van televisieoptredens of buitenlandoptreden houdt SES zich het recht voor het optreden te verplaatsen in onderling overleg. Mocht dit overleg niet tot resultaat leiden, dan houdt SES zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, dat zonder aanspraak van enige schadeloosstelling door opdrachtgever.
2. Indien de opdrachtgever om zeer dringende reden de overeenkomst moet annuleren, welke reden niet onder overmacht valt, kan SES de gehele overeengekomen som opeisen. SES zal echter zoveel mogelijk rekening houden met nog mogelijke boekingen van SES elders.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk dan wel op andere wijze, door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kan worden gerekend, worden opdrachtgever in rekening gebracht. Verandering daarentegen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
4. De door opdrachtgever na verstrekking van de opdracht gewenste wijzigingen als bedoeld in het vorige lid dienen SES tijdig en schriftelijk ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan SES niet aansprakelijk is voor de juiste nakoming van deze wijziging.
5. Indien opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen in de overeenkomst mondeling kenbaar maakt, berust het risico van de tenuitvoerlegging van die wijzigingen bij de opdrachtgever.
6. Indien vermeld, is de in de overeenkomst vermelde aantal deelnemers/bezoekers/gasten bindend.
Indien het feitelijk aantal meer dan tien procent hiervan afwijkt, is SES gerechtigd nadere voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden

H. OPZEGGING/BEEINDIGING OVEREENKOMST
1. SES houdt zich het recht voor de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien:
a. opdrachtgever onder bewind wordt gesteld;
b. hij de facturen van SES niet of niet tijdig betaalt, dan wel anderszins enige uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
c. opdrachtgever een besluit neemt tot liquidatie en/of stillegging van zijn onderneming;
d. opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn al de vorderingen van SES waaronder mede begrepen vorderingen betrekking hebbende op een, (nog) niet geheel uitgevierde opdracht, terstond op opdrachtgever opeisbaar. Daarnaast is SES gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
3. De post winstderving zal behoudens tegenbewijs door SES ten minste 15 procent van de overeengekomen som bedragen; de post gederfde rente zal de hoogte hebben van de wettelijke rente, doch minstens 1% per maand.

I. RISICO
1. Bij het aangaan van de overeenkomst staat opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen en kan zich bij weigering door de overheidsinstantie niet beroepen op overmacht.
2. Slechte weersomstandigheden komen voor risico van opdrachtgever, opdrachtgever kan zich niet beroepen op overmacht.
3. Het door SES verrichte en/of geleverde is met ingang van het tijdstip van verrichting en/of levering voor risico van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van onze goederen en materialen zodra deze zich op de locatie van optreden bevinden.

J. UITVOERING OPDRACHT,AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. Alle overeenkomsten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd,
2. SES is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit onjuistheden in de opdracht of aan SES gegeven instructies.
3. SES is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de aan SES verstrekte opdrachten indien SES in een overmachtsituatie komt te verkeren.
4. De tijdsduur die de opdracht zal vergen wordt bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de tijdsduur kan opdrachtgever nimmer aanspraak doen gelden op annulering of schadevergoeding.
5. Optredens van politieke aard en/of manifestaties met de bedoeling leden te werven ten behoeve van een politieke partij of groepering kunnen door SES worden geweigerd met behoud van de overeengekomen gage.

K. FORCE MAJEUR , OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie, dat SES wegens buitengewone omstandigheden zoals ziekteverzuim van medewerkers, stakingen, bedrijfsbezettingen uitsluiting, brand technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, in gebreke blijven van onze leveranciers door overmacht, mobilisatie, staat van beleg, onlusten en oproer, in- en exportbelemmeringen en overige overheidsmaatregelen voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop SES redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen ook als was deze kortstondigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren,
2.In geval van overmacht is SES gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat SES tot betaling van enigerlei boete of schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden is.
3. Bij opschorting van meer dan 60 werkdagen is opdrachtgever echter gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, nadat hij SES schriftelijk een laatste termijn van redelijke duur heeft gegund.
4.Opdrachtgever draagt zorg voor de vereiste overheidsvergunningen bij gebreke daarvan kan opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht.
5. Bij beëindiging als voren bedoeld is SES niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever.

L. BETALING
1. Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat de betaling geschiedt op rekening. Contante betaling vindt plaats direct na afloop van het optreden, aan een door SES aangewezen persoon tegen overlegging van een kwitantie of factuur. In het geval van betaling op rekening dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum op een door SES aan te wijzen bank- of girorekening te zijn geschied.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijk. Opdrachtgever mag om generlei reden zijn betaling opschorten.
3. Indien SES op rekening heeft verkocht en het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen van opdrachtgever heeft ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand, geldende gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer als dan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling jegens opdrachtgever worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare,niet voor rechterlijke matiging door ons te maken (buiten-)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal15% exclusief BTW van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan) zulks met een minimum van € 250,-_exclusief BTW, onverminderd eventuele, door opdrachtgever, krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
5.Alle betalingen door, of namens opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten, en voorts in mindering op de hoofdsom.
6. Indien opdrachtgever met betaling van een deellevering c.q. deelopdracht in gebreke blijft is SES gerechtigd overige nog uit te voeren leveringen/opdrachten op te schorten met de termijn gedurende opdrachtgever een opeisbaar (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van SES om na ingebrekestelling de leveringen/opdrachten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al wat SES tot op dat moment te vorderen heeft, onverminderd het recht van SES op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel F.

M. RECLAMES
1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen of verrichte diensten, dienen terstond aan SES te worden gemeld. Klachten betreffende onzichtbare gebreken of verrichte diensten, dienen uiterlijk binnen 24 uur na constatering aan SES te worden gemeld.
2. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum, door middel van een aangetekend schrijven in het bezit te zijn van SES.
3. Na het verstrijken van de boven genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk, de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door SES in behandeling genomen.

N. OVERDRAAGZAAMHEID
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met SES gesloten overeenkomst over te dragen.
2.Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat opdrachtgever SES hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SES heeft.

O. GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten met SES is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen SES en de opdrachtgever welke voortvloeien uit overeenkomsten worden bij uitsluiting beslist door een bevoegde rechter.

P. GEHEIMHOUDING
1. De opdrachtgever verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat hem wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke voor het tot stand komen van een overeenkomst door opdrachtgever wordt verkregen.

Q. AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN
1. De auteurswet 1912 zoals sindsdien gewijzigd, is op de overeenkomst van toepassing, onverminderd de bepaling uit lid 2.
2. Alle werken voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn en blijven geestelijk en materieel eigendom van SES, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Geluid-, foto- en beeldopnames zijn uitdrukkelijk verboden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SES. Overtreding van laatstgenoemd voorschrift kan staking van het optreden tot gevolg hebben, overigens zonder recht tot opschorting of ontbinding door opdrachtgever.
3. Voor zover van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor de heffing van BUMA/STEMRA Sena. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
*SES heeft een keurmerk van de Stichting vrienden van de Sint
Back to Top